Smluvní podmínky pro dodavatele

 1. Objednatel IMPRESA FILMS s.r.o., se sídlem K Větrovu 542, Kamenice, PSČ: 25168, identifikační číslo 084 91 739.
 2. Dodavatel Smluvní strana, která Objednateli dodává/poskytuje služby/zboží/dílo dle Objednávky Objednatele.
 3. Objednávka Specifikace plnění, které Objednatel u Dodavatele poptal, a které se zavazuje Dodavatel pro Objednatele splnit v požadované kvalitě, rozsahu a termínu. V případě, že nebude přesná specifikace plnění uvedena v Objednávce, nejpozději k okamžiku zahájení plnění Objednávky bude vypracována dodatečná specifikace plnění. V případě, že má být specifikace plnění vypracována, ale smluvní strany se na jejím obsahu neshodnou, vytvoří Specifikaci plnění Objednatel a předá ji prokazatelně Dodavateli (resp. jeho oprávněné osobě) alespoň 2 dny před zahájením realizace Objednávky. Dodavatel má právo předložit do zahájení realizace plnění (Objednávky) připomínky, které budou na základě dohody smluvních stran do specifikace plnění zapracovány. V případě, že Dodavatel připomínky v této lhůtě nepředloží, má se za to, že s předloženou specifikací plnění souhlasí a specifikace plnění se stává platným dokumentem a Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění dle Objednávky.
 4. Přílohy V případě jakéhokoliv výslovného rozporu mezi ustanoveními/zněním Objednávky a ustanovením/zněním příloh Objednávky včetně těchto smluvních podmínek, mají přednost ustanovení/znění Objednávky.
 5. Změny plnění v průběhu plnění Jakékoliv změny plnění musí být činěny po dohodě smluvních stran. V případě, že Objednatel požaduje změnu plnění, je Dodavatel povinen danou změnu akceptovat, pokud je změna možná. V případě víceprací/vícenákladů je Dodavatel povinen je vyčíslit před provedením změny a nechat si odsouhlasit (e-mail, sms, písemně) Objednatelem, jinak nárok na jejjch úhradu nevzniká.
 6. Součinnost Objednatele V případě, že je k řádnému poskytnutí plnění nutná jakákoliv součinnost Objednatele (poskytnutí produktů, prostor, zajištění konkrétních osob/věcí, zajištění souhlasů konkrétních osob), je Objednatel povinen tuto součinnost bez dalšího poskytnout, a to nejpozději při zahájení plnění Objednávky. O dobu neposkytnutí potřebné součinnosti Objednatelem se prodlužuje sjednaný termín k poskytnutí plnění (splnění Objednávky).
 7. Předání a převzetí plnění Pokud je předmětem plnění zboží/dílo zavazuje se jej Dodavatel poskytnout ve sjednaném termínu a předat jej Objednateli. Povinnost Dodavatele provést dílo je splněna řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním Objednateli. Akceptace díla proběhne formou elektronické komunikace mezi Objednatelem a Dodavatelem, a to prostřednictvím e-mailové komunikace ze strany Objednatele z v objednávce uvedené e-mailové adresy, případně jiné, ze které bylo s Dodavatelem komunikováno. Ve smluvní ceně za dílo, které je uvedeno v Objednávce jsou započítány tři (3) dodatečné iterace (úprava) díla na žádost Objednatele. Předmět plnění bude standardně předáváno formou e-mailové komunikace nebo za využití externího uložiště (cloud).  Předmět plnění se v takovém případě považuje za řádně předané třetí (3.) pracovní den po odeslání na e-mailovou adresu Objednatele, případně pátý (5.) den ode dne prokazatelného nahrání na externí uložiště (cloud) Dodavatelem.
 8. Způsob plnění V případě, že je předmětem Objednávky služba, zavazuje se Dodavatel nastoupit k jejímu poskytování v předem dohodnutý čas. Ten bude Dodavateli sdělen Objednatelem nejméně 16 hodin předem. Zároveň je Dodavatel povinen být připraven řádně poskytovat služby a zajistit si pro plnění služby potřebné vybavení, pokud není mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Je zakázáno být pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. V případě, že je Dodavatel kuřák se předem dohodne s Objednatelem na přestávkách a místech, kde lze kouřit. Porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti dává Objednateli právo odstoupit od Smlouvy a zároveň mu vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % ze sjednané odměny za plnění. Objednatel je oprávněn započíst nárok na smluvní pokutu na nárok Dodavatele na odměnu, a to až do výše 50 % ze sjednané odměny.
 9. Odměna za plnění Odměna za plnění sjednaná mezi Objednatelem a Dodavatelem je dohodnuta jako konečná a Dodavatel není oprávněn ji jednostranně měnit. Odměna zahrnuje všechny náklady Dodavatele spojené s plněním Objednávky.
 10. Denní odměna za služby Pokud je předmětem plnění poskytnutí služby, které je sjednáno na dny (např. natáčecí dny), je odměna stanovena vždy za každý takový den. Pokud se realizace plnění v daném dni prodlouží, náleží Dodavateli poměrné navýšení sjednané odměny, a to 1/12 ze sjednané denní odměny za každou další dokončenou hodinu služby.
 11. Fakturace a sankce Splatnost všech faktur činí třicet (30) dní ode dne jejich doručení smluvní straně povinné platit. Faktura se považuje za doručenou třetí (3.) pracovní den po jejím prokazatelném odeslání Objednateli. Faktura může být vystavena až po řádném předání a převzetí předmětu plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud bude vystavena dříve, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Stejně tak je oprávněn ji vrátit, pokud nebude splňovat veškeré požadavky daňového dokladu dle právních předpisů České republiky. 
 12. Užívání díla – postoupení majetkových práv Pokud je předmětem plnění dílo ve smyslu AutZ (zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon) a není mezi Objednatelem a Dodavatelem dohodnuto jinak, postupuje Dodavatel na Objednatele dnem úplného zaplacení ceny veškerá majetková práva k dílu, ve smyslu AutZ a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Pokud není sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn kopírovat, měnit, překládat, dekompilovat, použít dílo k jinému účelu, než bylo sjednáno v Objednávce nebo vytvářet jakékoli napodobeniny založené na díle nebo související dokumentaci. Dodavatel výslovně souhlasí a je srozuměn, že bez souhlasu Objednatele, není oprávněn s dílem jakkoliv dále nakládat. Odměna za postoupení majetkových práv k dílu je zahrnuta v ceně díla dle Objednávky. Není-li Objednatel v prodlení s placením ceny dle Objednávky či jakékoliv její části, je oprávněn užít autorská díla již před úplným zaplacením ceny. 
 13. Záruka Dodavatel poskytuje záruku, že předmět plnění má ke dni předání funkční vlastnosti uvedené v Objednávce a Objednatelem požadované. Není-li v Objednávce uvedeno jinak, poskytuje Dodavatel záruku, že předmět plnění bude mít požadované vlastnosti po dobu jednoho (1) roku, případně do okamžiku, než bude do předmětu plnění zasaženo Objednatelem, případně třetí osobou. Dodavatel je povinen dodat veškerá autorská díla bez právních vad. Dodavatel ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Objednatelem v důsledku užívání autorských děl nebo databází, k nimž udělil nebo zajistil Objednateli licenci/postoupil práva na základě Objednávky. V případě, že k Autorským dílům nebo databázím uplatní právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Dodavatel nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Objednatele získaných/udělených dle Objednávky. Dodavatel se v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv, které mu byly Dodavatelem postoupeny.
 14. Pojištění odpovědnosti Dodavatel se zavazuje, že po dobu plnění Objednávky má a bude mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může při plnění Objednávky způsobit (dále jen „Pojištění“). Pojištění musí mít pojistné krytí alespoň ve výši 5,000.000,- Kč s tím, že na oprávněný požadavek Objednatele je povinen tuto částku navýšit. A to zejména s ohledem na možnou výši škody, která může při realizaci Objednávky vzniknout. 
 15. Ochrana informací (NDA) Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na splnění Objednávky. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této objednávky. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají této objednávky a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména hospodářské tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny. Dodavatel je oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kontraktorům (tj.  zejména osobám spolupracujícím na realizaci Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje zajistit, že tato osoby též splní povinnost dle tohoto odstavce). Pokud není sjednáno jinak, je Dodavatel povinen zachovávat mlčenlivost o všech právě realizovaných Objednávkách a i Objednávkách, jež ještě nebyly Objednatelem či třetí stranou (kontraktorem Objednatele a zadavatele) zveřejněny. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti Dodavatelem je Objednatel oprávněn požadovat úhradu náhrady škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti a vyzrazením důvěrné informace. Dále Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 16. Marketingová doložka Pokud není sjednáno jinak, je Dodavatel oprávněn užít informaci o existenci smluvního vztahu mezi ním a Objednatelem. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele však není oprávněn užít informaci o existenci vztahu s klienty Objednatele. V případě, že vznikne sporu o tom, zda tento souhlas Objednatelem byl udělen je povinen prokázat jej Dodavatel. Ustanovení odst. 12 těchto SP o ochraně důvěrných informací tím není dotčeno.
 17. Výpověď Za podmínky, že specifikace plnění je vypracována Dodavatelem až v průběhu realizace Objednávky, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna vypovědět další realizaci Objednávky v případě, že se smluvní strany nedohodnou na zapracování připomínek Objednatele, a to se čtrnácti (14) denní výpovědní lhůtou. V takovém případě se Objednatel zavazuje zaplatit Dodavateli a) cenu za činnost Dodavatele provedenou dle Objednávky. 
 18. Odstoupení Ukončením smluvního vztahu odstoupením Objednávka zaniká s účinky ke dni doručení odstoupení druhé straně. Smluvní strany se dohodly, že plnění, které bylo poskytnuto některou ze smluvních stran před odstoupením od Objednávky, není předmětem vracení. Objednatel je vždy oprávněn odstoupit od Objednávky, pokud bylo s Dodavatelem zahájeno insolvenční řízení, bylo vydáno rozhodnuté o úpadku Dodavatele či byl soudem prohlášen konkurs na majetek Dodavatele.
 19. Vyloučení modifikované akceptace Dodavatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření objednávky nebo dohody nebo jakéhokoliv ujednání, souvisejícího s touto objednávkou, s jakýmkoli dodatkem či odchylkou; odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky ale za nový návrh. Uvedené se vztahuje také na změnu objednávky, dohody či jakéhokoliv ujednání souvisejícího s touto objednávkou. Smluvní strany zároveň pro účely ustanovení § 2004 odst. 3 Občanského zákoníku shodně konstatují, že činnost Zhotovitele není plněním, které by samo o sobě nemělo pro Objednatele význam.
 20. Změna okolností Změní-li se po uzavření této Objednávky okolnosti do té míry, že se plnění podle této objednávky stane pro Dodavatele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit dluh, nestanoví-li zákon, nebo konkrétní smluvní ujednání jinak. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, a tudíž v případě, kdy dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr v neprospěch Dodavatele, nevznikne Dodavateli právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání o Objednávce, resp. změny obsahu Objednávky.
 21. Sdělení informací Smluvní strany jsou povinny na žádost některé smluvní strany sdělit aktuální stav otevřených účetních položek vzniklých ze vzájemného obchodního styku, které jsou obsaženy v účetnictví dotázané smluvní strany k rozhodnému dni, a bude-li to třeba vyjasnit a odsouhlasit rozpory se stavem obsaženým v účetnictví žádající smluvní strany.
 22. Bezúhonnost Dodavatel čestně prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy s Objednatelem je bezúhonný ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani není trestně stíhán pro jakýkoliv trestný čin. Dané prohlášení Objednatel požaduje z důvodu legitimní ochrany svého dobrého jména a z důvodu požadavku jeho smluvních partnerů. V případě, že vyjde během plnění Objednávky najevo nepravdivost tohoto prohlášení Dodavatele, je Objednatel oprávněn odstoupit od Objednávky.
 23. Vyloučení podmíněnosti Vylučuje se uplatnění ustanovení § 1748 Občanského zákoníku, tedy že se neuplatní ujednání, že pokud určitá část obsahu smlouvy bude mezi stranami ujednána dodatečně, je takové ujednání podmínkou účinnosti uzavřené smlouvy.
 24. Rozhodné právo Objednávka a vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění. 
 25. Jazyk Pokud bude Objednávka vyhotovena v českém a anglickém jazyce, má v případě jakéhokoliv rozporu mezi zněními Objednávek přednost česká verze. 
 26. Řešení sporů Pro případ sporu mezi smluvními stranami je příslušným soudem obecný soud Objednatele.
 27. Změna Objednávky Objednávku je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Objednávky, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu smluvní strany uznávají i e-mailovou komunikaci mezi e-mailovými adresami jejich oprávněných zástupců.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 31. října 2023