Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky IMPRESA FILMS s.r.o. pro realizaci díla dle objednávky

(dále jen „VOP“)

1. Objednatel

Objednatelem je smluvní strana, která je jako Objednatel označena v objednávce, resp. odeslala objednávku Zhotoviteli.

2. Zhotovitel

IMPRESA FILMS s.r.o., se sídlem K Větrovu 542, Kamenice, PSČ: 25168, identifikační číslo 084 91 739, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C 319778.

3. Přílohy

V případě jakéhokoliv výslovného rozporu mezi ustanoveními/zněním objednávky a ustanovením/zněním příloh objednávky včetně těchto obchodních podmínek, mají přednost ustanovení/znění objednávky.

4. Dílo

Dílem se rozumí plnění specifikované v objednávce, které má být na základě objednávky dodáno Zhotovitelem pro Objednatele.

5. Specifikace Díla

Přesnou specifikaci díla uvede Objednatel v objednávce. V případě, že nebude přesná Specifikace Díla uvedena v objednávce, nejpozději k okamžiku zahájení plnění objednávky bude vypracována dodatečná specifikace vlastností Díla, kterou se pro tyto účely rozumí smluvními stranami dohodnuté vlastnosti Díla. V případě, že má být Specifikace Díla vypracována, ale smluvní strany se na jejím obsahu neshodnou, vytvoří Specifikaci Díla Zhotovitel a předá ji prokazatelně Objednateli (resp. jeho oprávněné osobě) alespoň 2 dny před zahájením realizace Díla. Objednatel má právo předložit do zahájení realizace Díla připomínky, které budou na základě dohody smluvních stran do Specifikace Díla zapracovány. V případě, že Objednatel připomínky v této lhůtě nepředloží, má se za to, že s předloženou Specifikací Díla souhlasí a Specifikace Díla se stává platným dokumentem, kterým se budou smluvní strany při plnění objednávky řídit.

6. Změny Díla v průběhu plnění

Jakékoliv změny Díla mají vliv i na termíny plnění, cenu, platební podmínky, součinnost Objednatele, případně další smluvní ujednání. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny Díla, dokud tyto nebudou takto písemně potvrzeny a dokud nebudou písemně dohodnuty příslušné změny týkající se ceny, harmonogramu plnění, dat dodávek, nebo příslušné dokumentace Díla.

7. Součinnost Objednatele

V případě, že je k řádnému zhotovení Díla nutná jakákoliv součinnost Objednatele (poskytnutí produktů, prostor, zajištění konkrétních osob/věcí, zajištění souhlasů konkrétních osob), je Objednatel povinen tuto součinnost bez dalšího poskytnout, a to nejpozději na písemnou (postačuje i v elektronické formě) výzvu Zhotovitele. O dobu neposkytnutí potřebné součinnosti Objednatelem se prodlužuje sjednaný termín k dokončení Díla. V případě, že ani přes písemnou výzvu nebude Objednatelem poskytnuta součinnost, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a zároveň mu vzniká nárok na úhradu veškerých oprávněně vzniklých nákladů a též nadto nárok na úhradu smluvní pokuty za porušení povinnosti poskytnout potřebnou součinnost ve výši 10.000,- Kč.

8. Předání a převzetí Díla

Povinnost Zhotovitele provést Dílo je splněna řádným a včasným dokončením Díla a jeho předáním Objednateli. Akceptace Díla proběhne formou elektronické komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to prostřednictvím e-mailové komunikace ze strany Objednatele z v objednávce uvedené e-mailové adresy, případně jiné, ze které bylo se Zhotovitelem komunikováno a ze strany Zhotovitele z jakékoliv adresy, která byla použita k vyřízení objednávky. V ceně za Dílo, která bude specifikovaná v cenové nabídce Zhotovitele je započítána jedna iterace (úprava) Díla na žádost Objednatele.

9. Protokolace

Při převzetí Díla nebo kterékoliv jeho části se Objednatel i Zhotovitel zavazují podepsat příslušný Předávací protokol (dílčí předávací protokoly), tj. potvrzení o předání a přijetí (převzetí) Díla nebo jeho určité části. V případě předání Díla formou e-mailové komunikace nebo za využití externího uložiště (cloud) se protokol nevyhotovuje. Dílo se v takovém případě považuje za řádně předané třetí den po odeslání na e-mailovou adresu Objednatele, případně třetí den ode dne prokazatelného nahrání na externí uložiště (cloud) Zhotovitelem.

10. Fakturace a sankce

Splatnost všech faktur činí čtrnáct (14) dní ode dne jejich doručení smluvní straně povinné platit. Faktura se považuje za doručenou třetí den po jejím prokazatelném odeslání Objednateli. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení ve výši 0,05 % ze sjednané ceny Díla.

11. Užívání Díla – poskytnutí licencí

Pokud není v objednávce uvedenou jinak Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny podle objednávky oprávnění Dílo, ve smyslu AutZ (zákon 121/2000 Sb., autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), užít všemi známými způsobí užití (nevýhradní licence). V případě Díla pro jinou platformu než web uděluje Zhotovitel licenci pro území České republiky. Pro použití Díla online (web) je licence udělena bez územního omezení pro použití na webových stránkách Objednatele, kanál youtube.com, sociální sítě Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn. Licenci Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 1 (jednoho) roku ode dne předání Díla. Objednatel je oprávněn postoupit licenci na třetí osobu, a to na dobu a v rozsahu v jakém mu byla Zhotovitelem udělena. Objednatel není oprávněn kopírovat, měnit, překládat, dekompilovat, použít Dílo k jinému účelu, než bylo sjednáno v objednávce nebo vytvářet jakékoli napodobeniny založené na Dílu nebo související dokumentaci, a souhlasí s tím, že nepovolí ani nepověří nikoho dalšího, aby takové činnosti vykonával. Objednatel také souhlasí s tím, že veškerá díla, u kterých poruší zde uvedené podmínky, jsou odvozené napodobeniny a jako takové jsou výlučným a výhradním vlastnictvím Zhotovitele. V případě porušení shora uvedeného závazku Objednatelem se Objednatel zavazuje nahradit Zhotoviteli vzniklou újmu na autorských právech případně uhradit Zhotoviteli dodatečnou odměnu za užití Díla ve větším/odlišném rozsahu, než bylo sjednáno. Odměna za oprávnění k užití Díla je zahrnuta v ceně za Dílo dle objednávky. Není-li Objednatel v prodlení s placením ceny dle objednávky či jakékoliv její části, je oprávněn užít autorská díla v rozsahu užití sjednaném v tomto článku již před úplným zaplacením ceny. Ustanovení §2370 Občanského zákoníku se neužije.

12. Záruka

Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo má ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí Díla, resp. ke dni převzetí díla elektronicky, funkční vlastnosti uvedené ve Specifikaci Díla. Není-li v objednávce uvedeno jinak, poskytuje Zhotovitel záruku za funkčnost Díla po dobu dvou (2) měsíců, případně do okamžiku, než bude do Díla se souhlasem Zhotovitele zasaženo Objednatelem, případně třetí osobou. Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady Díla vzniklé v důsledku chybné činnosti nebo nečinnosti systémů (HW, SW) Objednatele, nebo třetích stran, zaviněním Objednatele, nebo třetích osob, zejména v případech, kdy Objednatel neprovádí stanoveným postupem údržbu Díla, nebo do Díla neoprávněně zasáhl nebo takový zásah umožnil.

13. Limitace škody

S přihlédnutím k ustanovení § 2898 Občanského zákoníku a s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením objednávky může úhrnná škoda vzniklá jinak než úmyslně či z hrubé nedbalosti, jejíž úhradu bude mít Objednatel právo požadovat od Zhotovitele v souvislosti s plněním předmětu objednávky, činit maximálně částku rovnající se částce ceny za Dílo dle objednávky.

14. Ochrana informací

Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti objednávky. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z objednávky. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a které se týkají objednávky a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how) anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména hospodářské tajemství, státní tajemství, bankovní tajemství, služební tajemství). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit důvěrné informace kontraktorům (tj.  zejména osobám spolupracujícím na realizaci Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje zajistit, že tato osoby též splní povinnost dle tohoto odstavce).

15. Marketingová doložka

Zhotovitel je oprávněn užít informaci o existenci smluvního vztahu mezi účastníky objednávky pro účely svého marketingu a reklamy, a to zejména na svém webu, sociálních sítí (LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter) a bez dalšího umístit na dané platformy logo Objednatele. Ustanovení těchto VOP o ochraně důvěrných informací tím není dotčeno. Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí s užitím materiálu pořízeného při zhotovování Díla Zhotovitelem, které není součástí Díla, dle vůle Zhotovitele (např. může je umístit do své databáze, videotéky, apod.).

16. Výpověď

Za podmínky, že Specifikace Díla je vypracovávaná Zhotovitelem až v průběhu realizace Díla, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna vypovědět další provádění Díla na základě objednávky v případě, že se smluvní strany nedohodnou na zapracování připomínek Objednatele do Specifikace Díla, a to se čtrnácti (14) denní výpovědní lhůtou. V takovém případě se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli a) cenu za činnost Zhotovitele, provedenou na základě objednávky a b) veškeré prokázané nutně vynaložené náklady, které vznikly Zhotoviteli v souvislosti s realizací a přípravou Díla podle objednávky (náklady na lokace, rekvizity, materiál, kontraktory, apod.). Cena za činnost Zhotovitele dle bodu a) tohoto odstavce bude vypočtena násobkem člověko-dnů, po které Zhotovitel vykonával činnost ve prospěch Objednatele a níže uvedené ceny za každého pracovníka (zaměstnance, spolupracovníka, smluvního partnera) Zhotovitele, jehož prostřednictvím uskutečňoval tuto činnost. Cena za jednu člověko-den každého pracovníka Zhotovitele je 1000,- Kč plus DPH.

17. Odstoupení

Ukončením smluvního vztahu odstoupením tato objednávka zaniká s účinky ke dni doručení odstoupení druhé straně. Smluvní strany se dohodly, že plnění, které bylo poskytnuto některou ze smluvních stran před odstoupením od objednávky, není předmětem vracení.

18. Vyloučení modifikované akceptace

Zhotovitel vylučuje přijetí návrhu na uzavření objednávky nebo dohody nebo jakéhokoli ujednání, souvisejícího s touto objednávkou, s jakýmkoli dodatkem či odchylkou; odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky ale za nový návrh. Uvedené se vztahuje také na změnu objednávky, dohody či jakéhokoli ujednání souvisejícího s touto objednávkou. Smluvní strany zároveň pro účely ustanovení § 2004 odst. 3 Občanského zákoníku shodně konstatují, že činnost Zhotovitele není plněním, které by samo o sobě nemělo pro Objednatele význam.

19. Změna okolností

Změní-li se po uzavření objednávky okolnosti do té míry, že se plnění podle objednávky stane pro Objednatele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit dluh, nestanoví-li zákon, nebo konkrétní smluvní ujednání jinak. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, a tudíž v případě, kdy dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr v neprospěch Objednatele, nevznikne Objednateli právo domáhat se vůči Zhotoviteli obnovení jednání o objednávce, resp. změny podmínek objednávky.

20. Sdělení informací

Smluvní strany jsou povinny na žádost některé smluvní strany sdělit aktuální stav otevřených účetních položek vzniklých ze vzájemného obchodního styku, které jsou obsaženy v účetnictví dotázané smluvní strany k rozhodnému dni, a bude-li to třeba vyjasnit a odsouhlasit rozpory se stavem obsaženým v účetnictví žádající smluvní strany.

21. Vyloučení podmíněnosti

Vylučuje se uplatnění ustanovení § 1748 Občanského zákoníku, tedy že se neuplatní ujednání, že pokud určitá část obsahu smlouvy bude mezi stranami ujednána dodatečně, je takové ujednání podmínkou účinnosti uzavřené smlouvy.

22. Rozhodné právo

Objednávka a vztahy jí založené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.

23. Jazyk

Pokud bude objednávka vyhotovena v českém a anglickém jazyce, má v případě jakéhokoliv rozporu mezi zněními objednávek přednost česká verze.

24. Řešení sporů

Pro případ sporu mezi smluvními stranami je příslušným soudem obecný soud Zhotovitele.

25. Změna objednávky

Objednávku je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků objednávky, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tyto VOP nabývají účinnosti a platnosti dne 5. října 2021